Anesthesiology Department Of PCM

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา ยินดีต้อนรับผู้เข้าชม Website ทุกท่าน


รับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิสัญญีวิทยา ประจำปี 2565

 • รับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิสัญญีวิทยา
  ประจำปี 2566 จำนวน 6 อัตรา (ทุน ทบ. 2 อัตราและทุนอื่นๆ 4 อัตรา)
  ตั้งแต่ 1-31 ตุลาคม 2565
  >>Click<<

 • รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาเวชศาสตร์ความปวด ประจำปี 2565 จำนวน 1 อัตรา
  ติดต่อเบอร์ 02-763-3144 คุณปองหทัย
  >>Click<<


 • วิสัยทัศน์

  เป็นภาควิชาที่มีการบริหารจัดการ การเรียนการสอน บริการทางวิสัญญีวิท ยาและการวิจัยที่ได้มาตรฐานสากล

  พันธกิจ

  จัดการเรียนการสอนวิชาวิสัญญีวิทยาและวิชาเลือกวิสัญญีวิทยาอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลให้ได้มาตรฐานสากล ให้บริการทางวิสัญญีวิทยาที่มีคุณภาพ ปลอดภัยและได้มาตรฐาน มุ่งผลิตผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และแบบธรรมเนียมทหาร

  ค่านิยม

  ทำงานเป็นทีมอย่างมีคุณภาพ ยึดมั่นในระเบียบวินัย เสียสละเพื่อส่วนรวม มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ


  ภาควิชาวิสัญญีวิทยา ยินดีต้อนรับ วิสัยทัศน์ : เป็นภาควิชาที่มีการบริหารจัดการ การเรียนการสอน บริการทางวิสัญญีวิทยาและการวิจัยที่ได้มาตรฐานสากล

  พ.อ.หญิง ผศ. ศิริลักษณ์ ชำนาญเวช

  อาจารย์หัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา

  การจัดการเรียนการสอน

 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
 • สำหรับ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีที่ 5 จำนวน 1 รายวิชา และกลุ่มวิชาเลือก สำหรับ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีที่ 6 จำนวน 1 รายวิชา
 • หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านวิสัญญีวิทยา โดยมีหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านวิสัญญีระยะเวลา 3 ปี สามารถฝึกอบรมแพทย์ประบ้านได้ชั้นปีละ 6 คน ปัจจุบันมีจำนวนแพทย์ประจำบ้านทั้งหมด 15 คน
 • หลักสูตรฝึกอบรมนักเรียนพยาบาลวิสัญญี โดยมีหลักสูตรการฝึกอบรมนักเรียนพยาบาลวิสัญญี ระยะเวลา 1 ปี ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนพยาบาลวิสัญญีทั้งหมด 21 คน

 • Website แพทยสภา
 • Website pain phrmongkutklao

    User Online : 1

  ติดต่อภาควิชา

  ติดต่อเรา
  โทรศัพท์: 0-2354-7760  ภายใน 93144
  Email: anes.pcm@gmail.com
  Website: www.anes.edupcm.com
  Facebook: Anes Pcm

  ชั้น9 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
  ราชเทวี กทม. 10400

  ThaiCreate.Com Tutorials 
  Statistics
  Today
  58
  Yesterday
  97
  This Month
  199
  Last Month
  1,746
  This Year
  13,807
  Last Year
  17,312