ANES : Admin Page

ANES : Data Details [ หน้าหลัก ]


porfile แพทย์ประจำบ้าน ( 30 ส.ค. 2564 )

พันธกิจหลักสูตร “เพื่อสร้างบัณฑิตวิสัญญีแพทย์อนุสาขาระงับปวดที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้และความสามารถได้มาตรฐานระดับสากล พร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง”

พ.ท. รศ. สิทธาพันธ์ มั่นชูพงศ์

ประธานหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาเวชศาสตร์ความปวด

หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านวิสัญญีวิทยา อนุสาขาเวชศาสตร์ความปวด

  • หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาเวชศาสตร์ความปวด (วิสัญญีวิทยา) เป็นหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาระงับปวด ระยะเวลา 2 ปี ขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาเปิดหลักสูตร
  • ข้อมูลเพิ่มเติม

  • แบบสัมภาษณ์แพทย์ประจําบ้านต่อยอด อนุสาขาเวชศาสตร์ความปวด (วิสัญญีวิทยา)
  • นโยบาย การรับสมัครและวิธีการคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมแพทยประจําบ้านต่อยอด อนุสาขาเวชศาสตร์ความปวด (วิสัญญีวิทยา)
  • ประกาศเรื่อง การรับสมัครและวิธีการคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านต่อยอด อนุสาขาระงับปวด (วิสัญญีวิทยา)
  • หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาระงับปวด (วิสัญญีวิทยา)
  • Website แพทยสภา