Anesthesiology Department Of PCM

เกี่ยวกับภาควิชา

สำนักงานภาควิชาวิชาวิสัญญีวิทยา (ภวญ.) ตั้งอยู่ที่ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 6 รอบ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ซึ่งอยู่ภายใน บก.กองวิสัญญีและห้องผ่าตัด


Email address: anes.pcm@gmail.com


มีภารกิจหลัก 4 ประการซึ่งสอดคล้องกับภารกิจของ วพม. ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน การบริการทางวิชาการ การวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

อาจารย์หัวหน้าภาควิชา

พ.อ.หญิง ศิริลักษณ์ ชำนาญเวช
image1

เจ้าหน้าที่ธุรการ

จ.ส.อ.หญิง ทิพย์อันนา นาราวัสส์
image2

เจ้าหน้าที่ธุรการ

ส.อ.การันต์ บังเกิดสุข
image3

เกี่ยวกับการเรียนการสอน

    หลักสูตรและบริการภวญ.กศ.วพม.
จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาเฉพาะวิสัญญีวิทยาของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สำหรับ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีที่ 5 จำนวน 1 รายวิชา และกลุ่มวิชาเลือก สำหรับ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีที่ 6 จำนวน 1 รายวิชา
วพมศศ 502 วิสัญญีวิทยา 2 หน่วยกิต
วพมศศ 604 ประสบการณ์คลินิกทางวิสัญญีวิทยา 2 หน่วยกิต

หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านวิสัญญีวิทยา โดยมีหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านวิสัญญีระยะเวลา 3 ปี สามารถฝึกอบรมแพทย์ประบ้านได้ชั้นปีละ 5 คน ปัจจุบันมีจำนวนแพทย์ประจำบ้านทั้งหมด 15 คน

หลักสูตรฝึกอบรมนักเรียนพยาบาลวิสัญญี โดยมีหลักสูตรการฝึกอบรมนักเรียนพยาบาลวิสัญญี ระยะเวลา 1 ปี สามารถฝึกอบรมพยาบาลวิสัญญีได้ปีละ 15-25 คน ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนพยาบาลวิสัญญีทั้งหมด 21 คน

นอกจากหน้าที่หลักในการสอนวิชาวิสัญญีวิทยาแล้ว อาจารย์ประจำภาควิชาวิสัญญีวิทยา (ภวญ.) ยังมีหน้าที่ประจำในการให้บริการทางวิสัญญีแก่ผู้ป่วย ทั้งหมดจำนวน 24 ห้องผ่าตัด รวมทั้งให้บริการทางวิสัญญีที่ห้องรังสีรักษา, CT, MRI, Cath Lab, Angiogram, ERCP


  User Online : 6

ติดต่อภาควิชา

ติดต่อเรา
โทรศัพท์: 0-2354-7760  ภายใน 93144
Email: anes.pcm@gmail.com
Website: www.anes.edupcm.com
Facebook: Anes Pcm

ชั้น9 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ราชเทวี กทม. 10400

ThaiCreate.Com Tutorials 
Statistics
Today
7
Yesterday
48
This Month
1,136
Last Month
1,473
This Year
6,979
Last Year
17,312