Anesthesiology Department Of PCM

หัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา

พันเอกหญิง ผศ. ศิริลักษณ์  ชำนาญเวช

Col. Asst.Prof. Siriluk  Chumnanvej


1. ประวัติการศึกษา

- แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)

- วุฒิบัตรวิสัญญีวิทยา 

- Diploma Thai Board of Family Medicine

- Clinical Research Fellowship in Cardiac Anesthesia 

- Diploma of Thai Subspecialty Board Cardiovascular and Thoracic Anesthesia 

2. ประวัติการทำงาน

       วิสัญญีแพทย์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ปี พ.ศ. 2544 ถึงปัจจุบัน

 

       ตำแหน่งปัจจุบัน                                                                                                                                                                        ปี พ.ศ.

 • รองผู้อำนวยการกองวิสัญญีและห้องผ่าตัด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า                                                                   2559 ถึงปัจจุบัน
 • หัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า                                                                          2559 ถึงปัจจุบัน
 • คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา        2560-2561

 

3. สังกัด  กองวิสัญญีและห้องผ่าตัด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรมแพทย์ทหารบก

4. สถานที่ติดต่อ  กองวิสัญญีและห้องผ่าตัด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรมแพทย์ทหารบก

                         เลขที่ 315 ถนนราชวิถี    แขวง ราชเทวี  เขต พญาไท  จังหวัด กทม. รหัสไปรษณีย์ 10400

                         โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) 02-3547600 ต่อ 93141, 93144    

5. ประวัติการอบรม Good Clinical Practice (GCP)   12-13 กันยายน 2562

6. ผลงานวิจัย
 • General Anesthesia with Sevoflurane After the Main Agent Halothane.

Chumnanvej S., M.D.,Vongvises P., M.D.

Anesthesiology Department  Phramongkutklao Hospital, Bangkok, Thailand.

ตีพิมพ์ในวารสาร Thai Journal of Anesthesiology Vol. 28, No. 3, 2002: 133-9.

 • Multicentered Study of Model of Difficult Endotracheal Intubation by Incident Reports from University and Non-University Hospitals.

Ketchada Uerpairojkit, Tharnthip Pranootnarabhal, Yodying Punjasawadwong, Siriluk Chumnanvej, Surasak Tanudsintum, Wirat Wasinwong, Wiroj Pengpol

ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of the Medical Association of Thailand 2008; 91 (12): 1846-53.

 • Difficult Intubation in the Adult Patients Undergoing Oropharygolaryngeal, Neck, and Maxillofacial Procedures: Thai Anesthesia Incident Monitoring Study (Thai AIMS).

Annop Piriyapatsom, Tharnthip Pranootnarabhal, Ketchada Uerpairojkit, Yodying Punjasawadwong, Siriluk Chumnanvej, Surasak Tanudsintum

ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of the Medical Association of Thailand 2010; 93 (12): 1391-8.

 • Visualization of Needle-Tip Localization by Ultrasound Guidance with Contrast Bubble in Lumbar Selective Nerve Root Block: Clinical Pilot Study.

Sorayouth Chumnanvej; Kitipat Kittayapirom; Siriluk Chumnanvej

ตีพิมพ์ในวารสาร World Neurosurgy. 2018 Mar;111:e418-e423. doi: 10.1016/j.wneu.2017.12.079. Epub 2017 Dec 21.

 • Bacterial Contamination Study in Reusing Anesthetic Breathing Systems

Siriluk Chumnanvej; Nuntarad Kitvorapat; Kalyanad U-yen; Sudaluck Thunyaharn    

ตีพิมพ์ในวารสาร J Med Assoc Thai 2018; 101 (4): 451-6.

 • Comparative Study of Various Fluid Loading Methods for Elective Cesarean Delivery under Spinal Anesthesia in Phramongkutklao Hospital: Prospective Randomized Controlled Trial

Siriluk Chumnanvej; Sornjane Sakuljane 

ตีพิมพ์ในวารสาร J Med Assoc Thai 2018; 101 (12): 1605-9.

7. ผลงานอื่น ๆ เช่น นวัตกรรม สิทธิบัตร ฯลฯ -

8. ประสบการณ์ในงานด้านวิชาการ

 • Effect of Tricuspid Annuloplasty   on Postoperative Tricuspid Regurgitation Following  Left  Ventricular Assist Device Implantation.

Chumnanvej S.; Wood M.; MacGillivray T.; Vidal Melo M.
Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School   Boston, MA, USA

Poster presentation at 28th SCA annual meeting on May 1st, 2006

 • Review article: Perioperative Echocardiographic Examination for Ventricular Assist Device Implantation.

ตีพิมพ์ในวารสาร Anesthesia & Analgesia Vol. 105, No. 3, September 2007: 583-601.

 • ประธานร่วม ในการนำเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการประจำปีราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 73 Annual RCAT meeting 73th: “Save for Survival; Race for Revival” วันที่ 19 มีนาคม 2554
 • วิทยากรบรรยายเรื่อง Pitfall of anesthesia outside OR (Battlefield anesthesia) ในการประชุมวิชาการประจำปีราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 73 Annual RCAT meeting 73th: “Save for Survival; Race for Revival” วันที่ 20 มีนาคม 2554

9. รางวัล/รางวัลผลงานวิจัยที่เคยได้รับ 

      -    รางวัลชนะเลิศ การประกวดสื่อคอมพิวเตอร์ด้านการเรียนการสอนลักษณะหัวข้อการสอน เรื่อง “การจัดการทางเดินหายใจ” ในการประชุมวิชาการพระมงกุฎเกล้า ครั้งที่ 45 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560

10. งานวิจัยที่รับผิดชอบในปัจจุบัน

 • Comparison study of epidural steroid injection technique between controllable caudal  catheter and transforaminal selective nerve root block for radicular pain patients without surgical indications: a prospective observational study

Sorayouth Chumnanvej; Karn Yosthornsawasdi; Siriluk Chumnanvej (Submitting)

 • Study of radiation exposure in anesthetic personnel during spinal surgery

Siriluk Chumnanvej; Waraporn Sudchai; Kittiphit Ulit (Submitting)

 • Effectiveness of cold pack for pain treatment during intravenous cannulation in outpatient gastrointestinal endoscopy: a randomized controlled trial

Siriluk Chumnanvej; Chartchai Maschunchai (Submitting)

 

 


Last updated: 28 พ.ค. 2564

  User Online : 7

ติดต่อภาควิชา

ติดต่อเรา
โทรศัพท์: 0-2354-7760  ภายใน 93144
Email: anes.pcm@gmail.com
Website: www.anes.edupcm.com
Facebook: Anes Pcm

ชั้น9 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ราชเทวี กทม. 10400

ThaiCreate.Com Tutorials 
Statistics
Today
5
Yesterday
48
This Month
1,136
Last Month
1,473
This Year
6,979
Last Year
17,312