Anesthesiology Department Of PCM

ประวัติความเป็นมา และเอกลักษณ์ของหน่วยงาน


กองวิสัญญีและห้องผ่าตัด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
และ
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

 

หลักสูตรการเรียนการสอนสาขาวิสัญญีวิทยา

            เคยเป็นส่วนหนึ่งของภาควิชาศัลยศาสตร์ซึ่งได้จัดการเรียนการสอน หลักสูตรสาขาวิชานี้ ทำการสอนให้แก่นักเรียนแพทย์ทหาร ตั้งแต่เริ่มการก่อตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ตั้งแต่ปีพ.ศ.๒๕๑๘ โดยมีคณาจารย์รุ่นแรก ที่สำเร็จการศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกา อาทิเช่น พันเอกหญิง จินดา ยงใจยุทธ พลโทปราโมทย์ วงศ์วิเศษ พันเอกหญิง ถนอมศรี พานิชยานนท์ เป็นอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และ พลเอกอำนวย ถิระชุนหะร่วมกับ พันเอกหญิง กัลยาณี กัลยาณกุล เป็นผู้จัดหลักสูตรและตารางการเรียนการสอนในยุคเริ่มแรกในช่วงเริ่มต้น วิชาวิสัญญีวิทยา ได้จัดสอนแก่นักเรียนแพทย์ทหาร ชั้นปีที่๔ เรื่อยมาจนกระทั่งปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๙ ได้เริ่มฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านวิสัญญี ปีละ ๒ ตำแหน่ง และได้ปรับหลักสูตรของนักเรียนแพทย์ทหารมาจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน แพทย์ทหารชั้นปีที่ ๕ และปรับปรุงหลักสูตรแผนการสอนเพื่อสอนแก่นักเรียนแพทย์ทหารชั้นปีที่ ๖ ในช่วงปีการศึกษา ๒๕๓๗ เป็นต้นมา


           ในปีการศึกษา ๒๕๔๕ ได้มีการปฏิรูปหลักสูตรในลักษณะการบูรณาการ จึงได้ปรับการเรียนการสอนใหม่ โดยจัดหลักสูตรการสอนให้แก่นักเรียนแพทย์ทหาร ชั้นปีที่ ๕ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๕ เป็นต้นไป ในระหว่างปีการศึกษา ๒๕๔๕ นี้ มีการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบทางการจัด หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอย่างรุนแรง โดยจำนวนคณาจารย์ได้ลดลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นจากผลกระทบด้านการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ ก่อให้เกิดแรงดึงดูดจากภายนอก มีความต้องการวิสัญญีแพทย์ประจำโรงพยาบาลตลอดเวลาเป็นจำนวนมาก ประกอบกับค่าตอบแทนที่แตกต่างกันมาก ทำให้คณาจารย์ของสาขาวิชาวิสัญญี ลาออกจากราชการจำนวนมากในเวลาไล่เลี่ยกัน ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานในช่วงเวลาที่ต้องปรับหลักสูตร ให้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากทำให้จำเป็นต้องยุติการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านวิสัญญีในปีการศึกษา ๒๕๔๒ และมีการจัดสถานที่ปฏิบัติงานเพิ่มเติม แก่นักเรียนแพทย์ทหารในสถาบันนอก รพ.รร.๖ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเป็นการชั่วคราว นอกจากนั้นปัญหาด้านกำลังพล ยังมีผลกระทบต่อการพัฒนางานด้านอื่น ๆ ด้วย รวมทั้งการดำเนินงานของการประกันคุณภาพการศึกษา อย่างไรก็ดี ในปีการศึกษา ๒๕๔๖ ผู้อำนวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า และโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ได้แต่งตั้งให้รองผู้อำนวยการกองวิสัญญีและห้องผ่าตัด ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์หัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยาอีกตำแหน่งหนึ่ง ดังนั้น จึงมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการบริหารขึ้น รวมทั้งการดำเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ในเวลาต่อมาได้มีการเพิ่มจำนวนคณาจารย์ของสาขาวิชาวิสัญญีวิทยามากขึ้น ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านสาขาวิสัญญีวิทยา โดย พันเอกสุรศักดิ์ ถนัดศีลธรรมร่วมกับพันเอกนพดล ชื่นศิริเกษมและพันเอกหญิง ศิริลักษณ์ ชำนาญเวช จนได้เริ่มเปิดฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาวิสัญญีวิทยาอีกครั้งในปีการศึกษา ๒๕๕๐ จำนวนปีละ ๓ ตำแหน่ง จนถึงปีการศึกษา ๒๕๕๗ จึงได้มีการพัฒนาศักยภาพในการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาวิสัญญีวิทยา และได้ผ่านการตรวจประเมินการเพิ่มจำนวนและศักยภาพสถานบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิสัญญีวิทยา ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ และได้รับอนุมัติให้เพิ่มจำนวนและศักยภาพสถานบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิสัญญีวิทยา ปีละ ๕ ตำแหน่งตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นไป ปัจจุบันจึงสามารถฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาวิสัญญีวิทยา ปีละ ๕ ตำแหน่ง 

                                     ในปัจจุบันนี้ นอกจากงานด้านการศึกษาแล้ว กองวิสัญญีและห้องผ่าตัด โรงพยาบาล พระมงกุฎเกล้า และภาควิชาวิสัญญีวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ยังมีหน้าที่หลักในการให้บริการรักษาพยาบาลด้านการบริการวิสัญญีและห้องผ่าตัด ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรทางการแพทย์หลักดังต่อไปนี้ คือ วิสัญญีแพทย์ , วิสัญญีพยาบาล และพยาบาลห้องผ่าตัด ซึ่งให้บริการระงับความรู้สึกเพื่อการผ่าตัดหรือการทำหัตถการ รวมทั้งจัดการด้านห้องผ่าตัด 

                           

        โดยสรุป ภารกิจของหน่วยงาน มีดังต่อไปนี้ 
                                     1. การให้บริการวิสัญญีและห้องผ่าตัด 
                                     2. การเรียนการสอนหลักสูตรต่างๆ ได้แก่ นักเรียนแพทย์ทหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า , นักเรียนพยาบาลวิสัญญี หลักสูตร 1 ปี และหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านสาขาวิสัญญีวิทยา 
                                     3. ภารกิจพิเศษตามที่ได้รับมอบหมาย โดยเฉพาะการสนับสนุนหน่วยศัลยกรรมสนาม ในการปฏิบัติการรักษาความมั่นคงและป้องกันประเทศ


รายชื่อคณะผู้บริหาร

(ผู้อำนวยการกองวิสัญญีและห้องผ่าตัด อดีต - ปัจจุบัน)พันเอกหญิง จินดา  ยงใจยุทธ

พันเอกหญิง จินดา  ยงใจยุทธ

( พ.ศ. ๒๕๒๗ - ๒๕๓๕ )

พลโท ปราโมทย์  วงศ์วิเศษ

พลโท ปราโมทย์  วงศ์วิเศษ

( พ.ศ. ๒๕๓๕ - ๒๕๓๙ )

พลเอก อำนวย  ถิระชุนหะ

พลเอก อำนวย  ถิระชุนหะ

( พ.ศ. ๒๕๓๙ - ๒๕๔๔ )


พลโท สถิตย์  เรืองดิลกรัตน์

พลโท สถิตย์  เรืองดิลกรัตน์

( พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๒๕๔๗ )

พลตรี สุมิต  วงศ์เกียรติขจร

พลตรี สุมิต  วงศ์เกียรติขจร

( พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๕๐ )

พันเอก บรรลือ  เฉลยกิตติ

พันเอก บรรลือ  เฉลยกิตติ

( พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๘ )


พันเอก โชคชัย  เกษจำรัส

พันเอก โชคชัย  เกษจำรัส

( พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๘ )

พลตรี สุรศักดิ์  ถนัดศีลธรรม

พลตรี สุรศักดิ์  ถนัดศีลธรรม

( พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ )

พันเอก นพดล  ชื่นศิริเกษม

พันเอก นพดล  ชื่นศิริเกษม

( พ.ศ. ๒๕๕๙ – ปัจจุบัน )


  User Online : 6

ติดต่อภาควิชา

ติดต่อเรา
โทรศัพท์: 0-2354-7760  ภายใน 93144
Email: anes.pcm@gmail.com
Website: www.anes.edupcm.com
Facebook: Anes Pcm

ชั้น9 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ราชเทวี กทม. 10400

ThaiCreate.Com Tutorials 
Statistics
Today
7
Yesterday
48
This Month
1,136
Last Month
1,473
This Year
6,979
Last Year
17,312