ANES : Admin Page

ANES : Admin Page

Name of Page : ข่าวกิจกรรม - พิธีการศึกษา
  เพิ่มข้อมูล ]  ลำดับที่   รายการ
แก้ไข
ลบ
       พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรวิสัญญีพยาบาล รุ่นที่ 38
       พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรวิสัญญีพยาบาล รุ่นที่ 37
       งานปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1 สาขาวิสัญญีวิทยา ปีการศึกษา 2564
       พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิสัญญีวิทยา ปีการศึกษา 2563
       พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรวิสัญญีพยาบาล รุ่นที่ 37
       พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการศึกษาหลักสูตรวิสัญญีพยาบาล รุ่นที่ 36
       พิธีไหว้ครู กองวิสัญญีและห้องผ่าตัด
       พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรพยาบาลวิสัญญี รุ่นที่ 36
       พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปิดการศึกษาหลักสูตรวิสัญญีพยาบาล รุ่น 35
       พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561
       พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลวิสัญญี รุ่น 34
       กิจกรรมความสัมพันธ์อาจารย์ที่ปรึกษา กับ นพท./นศพ.วพม.
       วิสัญญีแพทย์รับวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2560
       พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการศึกษาหลักสูตรนายสิบห้องผ่าตัด รุ่นที่ 16