Anesthesiology Department Of PCM

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา ยินดีต้อนรับผู้เข้าชม Website ทุกท่านวิสัยทัศน์

เป็นภาควิชาที่มีการบริหารจัดการ การเรียนการสอน บริการทางวิสัญญีวิท ยาและการวิจัยที่ได้มาตรฐานสากล

พันธกิจ

จัดการเรียนการสอนวิชาวิสัญญีวิทยาและวิชาเลือกวิสัญญีวิทยาอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลให้ได้มาตรฐานสากล ให้บริการทางวิสัญญีวิทยาที่มีคุณภาพ ปลอดภัยและได้มาตรฐาน มุ่งผลิตผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และแบบธรรมเนียมทหาร

ค่านิยม

ทำงานเป็นทีมอย่างมีคุณภาพ ยึดมั่นในระเบียบวินัย เสียสละเพื่อส่วนรวม มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ


ภาควิชาวิสัญญีวิทยา ยินดีต้อนรับ วิสัยทัศน์ : เป็นภาควิชาที่มีการบริหารจัดการ การเรียนการสอน บริการทางวิสัญญีวิทยาและการวิจัยที่ได้มาตรฐานสากล

พ.อ.หญิง ผศ. ศิริลักษณ์ ชำนาญเวช

อาจารย์หัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา

การจัดการเรียนการสอน

 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
 • สำหรับ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีที่ 5 จำนวน 1 รายวิชา และกลุ่มวิชาเลือก สำหรับ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีที่ 6 จำนวน 1 รายวิชา
 • หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านวิสัญญีวิทยา โดยมีหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านวิสัญญีระยะเวลา 3 ปี สามารถฝึกอบรมแพทย์ประบ้านได้ชั้นปีละ 6 คน ปัจจุบันมีจำนวนแพทย์ประจำบ้านทั้งหมด 15 คน
 • หลักสูตรฝึกอบรมนักเรียนพยาบาลวิสัญญี โดยมีหลักสูตรการฝึกอบรมนักเรียนพยาบาลวิสัญญี ระยะเวลา 1 ปี ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนพยาบาลวิสัญญีทั้งหมด 21 คน

 • พันธกิจหลักสูตร “เพื่อสร้างบัณฑิตวิสัญญีแพทย์อนุสาขาระงับปวดที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้และความสามารถได้มาตรฐานระดับสากล พร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง”

  พ.ท. ผศ. สิทธาพันธ์ มั่นชูพงศ์

  ประธานหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาเวชศาสตร์ความปวด

  หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านวิสัญญีวิทยา อนุสาขาเวชศาสตร์ความปวด

 • หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาเวชศาสตร์ความปวด (วิสัญญีวิทยา) เป็นหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาระงับปวด ระยะเวลา 2 ปี ขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาเปิดหลักสูตร
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

 • แบบสัมภาษณ์แพทย์ประจําบ้านต่อยอด อนุสาขาเวชศาสตร์ความปวด (วิสัญญีวิทยา)
 • นโยบาย การรับสมัครและวิธีการคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมแพทยประจําบ้านต่อยอด อนุสาขาเวชศาสตร์ความปวด (วิสัญญีวิทยา)
 • ประกาศเรื่อง การรับสมัครและวิธีการคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านต่อยอด อนุสาขาระงับปวด (วิสัญญีวิทยา)
 • หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาระงับปวด (วิสัญญีวิทยา)
 • Website แพทยสภา

    User Online : 4

  ติดต่อภาควิชา

  ติดต่อเรา
  โทรศัพท์: 0-2354-7760  ภายใน 93144
  Email: anes.pcm@gmail.com
  Website: www.anes.edupcm.com
  Facebook: Anes Pcm

  ชั้น9 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
  ราชเทวี กทม. 10400

  ThaiCreate.Com Tutorials 
  Statistics
  Today
  24
  Yesterday
  46
  This Month
  190
  Last Month
  1,507
  This Year
  9,391
  Last Year
  10,631