Anesthesiology Department Of PCM

บุคลากรภาควิชา

ลักษณะโดยรวมของบุคลากร

อาจารย์ประจำ

  • อจ.หน.ภวญ.กศ.วพม.    1 นาย

  • อจ.กวญ.รพ.รร.6 รวม   12 นาย

(ไม่รวมอาจารย์ลาศึกษาต่อ 1 นายในระหว่างปีการศึกษา)

อาจารย์พิเศษ

  • อัตราจ้างวิสัญญีแพทย์ จำนวน 5 ท่าน

บุคลากรฝ่ายสนับสนุน

  • นายสิบธุรการ     จำนวน 2 นาย

  • พนักงานราชการ จำนวน 1 นาย


Last updated: 23 ม.ค. 2562

รายชื่อบุคลากรภาควิชา..


อาจารย์ประจำimage2

พ.อ. นพดล ชื่นศิริเกษม

ผอ.กวญ.รพ.รร.๖ / อจ.กศ.วพม.

image2

พ.อ.หญิง ผศ. ศิริลักษณ์ ชำนาญเวช

รอง ผอ.กวญ.รพ.รร.๖/ อจ.หน.ภวญ.กศ. วพม.

image2

พ.อ. ณรงค์ศักดิ์ เจษฎาภัทรกุล

อจ.กศ.วพม.

image2

ร.อ. กฤษฎิ์ วัฒนบุญยงเจริญ

อจ.กศ.วพม.

image2

ร.อ. ณัฐนันท์ มีแก้ว

อจ.กศ.วพม.

อาจารย์ที่ปรึกษาimage2

นพ. ปกรณ์ ธัญวงษ์

วิสัญญีแพทย์


image2

พญ. นัจพรรณ พรมศรี

วิสัญญีแพทย์


image2

พญ. สุวิมล คุณาธิคม

วิสัญญีแพทย์

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1image2

ร.ต.หญิงณัฐนิช แซ่ลี้


image2

นพ.ชนิตพล อำพรวิชัย


image2

นพ.ธนากร สุคนธ์พานิช


image2

พญ.ชญานิศ ธีรนรเศรษฐ์


image2

พญ.วัลภา ศักดิ์ฤทธิชัย


แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 2image2

ร.ท. ชนาธิป มีรอด


image2

ร.ต. สรวิศ ศิริเลิศวรกุล


image2

ร.ต.เกียรติศักดิ์ โกษาคาร


image2

ร.ต.หญิง สริตา จินาวงศ์


image2

นพ. เนติรัฐ ลิ้มประเสริฐ


แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3image2

ร.ท. อัธยา รักสวน


image2

ร.ท.หญิง ภัควิภา สุทธิยุทธ์


image2

ร.ท.หญิง ภัทธิยา พุทธศีลพรสกุล


image2

ร.ท.หญิง รวิวรรณ ไฝสัมฤทธิ์


image2

พญ. สิรินพร สวัสดิ์วิโรจวงศ์

พยาบาลimage2

พ.ท.หญิง จุฑาภรณ์ ปุระโน

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิสัญญีพยาบาล

image2

พ.ต.หญิง ณัฐนรี จันทร์ผล

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิสัญญีพยาบาล

image2

พ.ต.หญิง ชัญรชาภัช ทะปะสพ

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิสัญญีพยาบาล

image2

พ.ต.หญิง เยาวลักษณ์ กระต่ายอินทร์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิสัญญีพยาบาล

image2

พ.ต.หญิง วิภาภรณ์ จินดาวัฒน์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิสัญญีพยาบาล

image2

พ.ต.หญิง ฐิติรัตน์ งามทับทิม

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิสัญญีพยาบาล

image2

พ.ต.หญิง พัชรินทร์ ชูจิตารมย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิสัญญีพยาบาล

image2

ร.อ.หญิง เอื้องฟ้า สิทธิฤทธิ์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิสัญญีพยาบาล

image2

ร.อ.หญิง ปาณิสรา สะอาดไหว้

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิสัญญีพยาบาล

image2

ร.อ.หญิง คัทริยา ปัญญา

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิสัญญีพยาบาล

image2

ร.ต.หญิง นงค์นิต ญาติปลื้ม

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิสัญญีพยาบาล

เจ้าหน้าที่ภาควิชาimage2

จ.ส.อ.หญิง ทิพย์อันนา นาราวัสส์

นายสิบพยาบาล


image2

จ.ส.ท. การันต์ บังเกิดสุข

นายสิบพยาบาล


image2

นายพงศธร อุดมชัยพร

ธุรการ ภวญ.

  User Online : 3

ติดต่อภาควิชา

ติดต่อเรา
โทรศัพท์: 0-2354-7760  ภายใน 93144
Email: anes.pcm@gmail.com
Website: www.anes.edupcm.com
Facebook: Anes Pcm

ชั้น9 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ราชเทวี กทม. 10400

ThaiCreate.Com Tutorials 
Statistics
Today
3
Yesterday
36
This Month
1,279
Last Month
1,656
This Year
13,504
Last Year
10,631